بایگانی

  شرح وظائف بایگانی :

1. جمع آوری و ثبت نامه های اداری و طبقه بندی کردن نامه ها بر اساس عنوان نامه و کد آن، پس از ثبت در دفتر اندیکاتور

2.  بایگانی نامه ها برحسب کدبندی صورت گرفته

3. حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق و اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست بر اساس روش تعیین شده

4.پیوست کردن سوابق مربوط به نامه ها یا دیگر موارد ، مطابق دستور به پرونده های مربوطه

5.  نظارت بر ارسال و اعاده پرونده ها به ادارات و دوایر تقاضا کننده و نظارت بر ارائه پرونده به مقامات صلاحیت دار

6. اقدام در جهت برگ شماری و ممهور کردن اوراق پرونده های متشکله

7. قراردادن مدارک داخل پوشه های مخصوص و ثبت شماره پرونده بر روی پرونده مربوطه

8. امتناع از تحویل پرونده به مشتریان

9. تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق

10. انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارائه می شود.
منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031