دبیرخانه

شرح وظائف دبیرخانه :

 1. دریافت نامه ها از کلیه ادارات از طریق شبکه دولت به طور مستمر و متناوب

2. ارسالنامه های صادر شده از سوی شهرداری از طریق شبکه دولت

3. ارجاع نامه های دریافتی به شهردار از طریق اتوماسیون

4. ثبت کلیه نامه ها پس از پاراف و ارسال آن به واحدها از طریق اتوماسیون

5. ارسال نامه ها به ادارات مربوطه از طریق پست

6. دریافت نامه های وارده ازطریق پست و ارائه رسید دریافت به مأمور پست

7. طبقه بندی و بایگانی نامه های دریافتی

8. ثبت خلاصه مشخصات نامه های داخلی در اتوماسیون اداری

9. ثبت خلاصه مشخصات نامه های خارجی وارده در اتوماسیون

10. ثبت خلاصه مشخصات نامه های صادره از شهرداری در اتوماسیون

11. تفکیک و توزیع آنها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

12. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها در زمینه مسیر پرونده آنها

13. تهیه گزارش و ارائه آمارهای لازم به مافوق

14. دریافت پاکات شرکت در مناقصات و مزایدات شهرداری و ارائه گزارش دریافت آنان به شهردار محترم

15. انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود.منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031