ارتباط با شهردار
 در آغازکلمه بود و کلمه نزد خدا بود وخدا کلمه بود.
درهمسایگی کویر راز آلودشهری است که سطر، سطرزندگی مردمانش رابا گل نوشته اند، جغرافیای جهان برای مردمان این شهرروی گلبرگهای گل نقش بسته است . اینجا قمصر است پایتخت مقدس ترین گل  دنیا . اینجا چه زیبامیتوان طواف عشق را به روشنی باران ، با نغمه عاشقانه عندلیب  بر  گرداگرد حریم گل دید بقدر گردش هفت آسمان و زمین . دنیا بی نام گل برای این شهر یک لفظ بی معنااز زندگی است ، به قول ظریفی :
زندگی برای این شهر یک ترانه قدیمی است که هر روز در دفترچه یادداشت کنار کلمه عشق مینویسند . اینجا ساعت سزندگی بر روی نفس های گل تنظیم گشته ، همه جاگل را میبویند ،اما اینجاگل را میبوسند ،چون اسمش مقدس است ، نامش محمد است.، یاد سهراب بخیر:
" کارما نیست شناسایی رازگل سرخ ، کار ما شاید این استکه درافسون گلسرخ شناور باشیم ."
گلاب ترجمان اشکهای گل  است ، یا نه ، حاصل جمع قطره های پاک دل  مردمان این شهر است که بی هیچ  منتی تقدیمتان میگردد . 
بضاعتمان دستانی است کهطعمعشقدارد و چشمهایی  که از چشمه های ملکوت  بهحرمت گلاب  و خانه یار روشنتر ، که به یمن حضور سبزتان پیشکشتان میکنیم
تا هم شما معطر شوید و هم ما زلال .
یادمان باشد اینجا قطعه ایست از باغ بهشت ، خاستگاه گلهای محمدی . 
اینجا با نفسهای خدا گره خورده است . اینجا قمصر است ، شهر سلام و صلوات
.
مجتبی ولی پناه   شهردار قمصر
تابلو اعلانات


نماز عید سعید فطر
روز عید فطر

                                                                     ساعت 7 صبح  به صورت متحد و یکپارچه
                                                                                     در محل حسینیه شهدای  محله میان ده قمصر


مالی و حسابداری

  شرح وظائف واحد امور مالی :

1. نظارت بر محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل

2. نظارت بر پرداخت دیونات  شهرداری

3. کنترل و نظارت بر کار واحدهای کارپردازی و انبارداری و درآمد و جمعدار

4. کنترل و نظارت بر تهیه اسناد مالی

5. مطالعه و نظارت قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پرداخت دستمزد پیمانکاران پس از تحویل صورت وضعیت تأیید شده

6. همکاری در جهت تهیه پیش نویس بودجه ، متمم و تفریغ سازمانهای وابسته

7. تنظیم و اصلاح بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری

8. مدیریت نقدینگی

9. پیگیری حسابهای سنواتی

10. انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آیین نامه مالی شهرداریها

11. نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری

12.رسيدگي به موجودي انباروصورت برداري ازکالاهاي موجود در انباردر فواصل معين ومطلع ساختن کارپردازجهت تجديد سفارش.

13.ثبت کالاهاي تحويلي ودريافتي درکارتهاي انبارونظارت درورود وخروج لوازم ، اجناس، کالاها وهمچنين امضاء کليه اسناد مربوط .

14.نظارت برتمامي فعاليتها واجراي کامل مقررات مالي وانبارداري درانبارهاي تحت سرپرستي وارائه راهنماييهاي لازم.

15.انجام اقدامات لازم به منظورنصب علائم مخصوص وبرچسبهاي شماره داربرروي هريک ازاموال، تنظيم صورت موجودي مانده اموال مصرفي درآخرسال.

16.صدور پروانه خروج براي اموال،تهيه صورت اموال زائد و اسقاط وارائه آن به شهردارجهت صدوردستورمقتضي

17.نگاهداري حساب کليه اموال منقول وغيرمنقول واموال مسروقه ويا ازبين رفته وثبت مشخصات آنها دردفاتراموال طبق دستورالعملهاي وزارت کشورمستند به ماده 48 آيين نامه مالي شهرداريها .

18.حفظ ونگهداري کليه سوابق وپرونده هاي مربوطه.

19.انجام سايرامورمشابه ودستوراتي که ازطرف شهرداردرحدودوظايف ارجاع مي گردد.

20.ثبت اقلام ازروي برگه هاي محاسباتي دردفترصدوربرگ وانتقال آنها به دفاترروزنامه ، معين ، اعتبارات وتعهدات و دفترکل.

21.تهيه وتنظيم ليست حقوقي واعلاميه بانکي ، چک ، برگه هاي محاسباتي وکنترل حسابهاي مربوط به منظوررفع اختلاف.

22.رسيدگي به پيش پرداختها و علي الحسابها واسناد ومدارک مربوط ازنظررعايت واجراي قوانين و مقررات مالي .

23.انجام امورمربوط به تشخيص وتعيين سرفصل حساب ،تهيه تراز عمليات ، تهيه وتنظيم حساب ماهانه درموعد مقرر و امضاء آنها .

24.راهنمايي وکنترل کارحسابداران وتقسيم کار بين آنها و بررسي صورتحسابهاي تنظيم شده.

25.تهيه وتنظيم پيش نويس دستورات وفرمهاي محاسباتي، گزارشهاي لازم و بودجه تفصيلي ، تفريغ بودجه سالانه ،.متمم بودجه واصلاح بودجه برابردستورالعملهاي صادره وارائه آن به مرجع زيربط.

26.رسيدگي و اظهار نظرواقدام درمورد مسايل و پرونده هاي مالي .

27.نظارت و مراقبت درحسن اجراي بودجه برنامه اي و اتخاذ تدابيرلازم جهت بهبود امور جاري.

28.همکاري درتهيه نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعملها.

29.شرکت درکمسيونهاي مربوطه.

30.مطالعه قوانين بودجه وسايرقوانين ومقررات مالي واظهارنظردرمورد اجراي آنها.

31.انجام تشريفات مناقصه ومزايده.

32.محاسبه در آمدها ومميزي حسابها و نگهداري حساب درآمدها و طبقه بندي درآمدها .

33.ايجاد محلهاي در آمد و پيشنهاد به وزارت کشور جهت تصويب .وصول عوارض ازاماکن واملاک ، اتومبيلهاي سواري ،کرايه وبياباني ، سينما ، پيشه وران ، معاملات و غيره.

34.صدور مفاصا حساب جهت تنظيم اسناد معاملاتي .

35.استعلام بها قبل ازخريد اجناس وگزارش آن به شهردار .

36.دريافت درخواستهاي خريد که ازسوي شهردار ارجاع مي گردد .

37.تهيه وتنظيم صورت مجلسهاي مربوط به ترخيص کالا و ارائه آن به شهرداري .

38.نظارت برکليه امورمربوط به کارپردازي و شهرداري .

39.تطبيق کالاي خريداري وتحويل شده به انبار با نمونه اصلي آنها.قمصر قطعه ای از باغ بهشت
    آدرس شهرداری قمصر :
قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر
    تلفن تماس :
   55642424  و55642345-031
نمابر :
     55642334-031
     Info@Qamsar.ir    

این سایت توسط گروه نرم افزاری بعد چهارم طراحی و کد نویسی شده است و کلیه حقوق این سایت برای شهرداری قمصر محفوظ است :: www.Bamgah.com