گزارش عملکرد شهرداری

به جهت اجرای مفاد مندرج در ماده 17 قانون شهرداری ها صورت جامع درآمد هزینه های شهرداری قمصر در 6 ماهه اول سال 94 به شرح ذیل می باشد .

«ارقام به میلیون ریال»

بودجه مصوب 93

وصولی 6 ماهه

درصد نسبت به بودجه

هزینه های جاری قطعی

هزینه عمرانی قطعی

115000

43990

38%

15672

28122

 

                                                                                                                                          حمیدرضا صادقی

                                                                                                                                                                شهردار قمصرمنوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031