اداری و کارپردازی

شرح وظایف واحد اداری و کارپردازی

 - اداره و مراقزبت بر انجام امور اداری – کارگزینی – رفاه کارکنان – دبیرخانه مرکزی

- نظارت بر حسن اجرای قوانین وآئین نامه های استخدامی در شهرداری نظیر : قانون استخدام کشوری،آئین نامه استخدام شهرداری ها و قانون کار و تأمین اجتماعی وتنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز

- پیگیری جذب پرسنلمورد نیاز و ارائه به مدیریت جهت اخذ مجوز های استخدامی

- صدور احکام مرخصی،مأموریت،انتصاب،انتقال،ترفیع،ارتقاء،معذوریت،بازنشستگی،بازخرید

-ارزشیابی کارکنان بر اساس مقررات مربوطه

- تهیه و تنظیم متن قرارداد های استخدامی کارکنان اعم از رسمی ،پیمانی،قراردادی،خرید خدمت و غیره.

- مراقبت بر اجرای مقررات تشویقی  و تنبیهی کارکنان و نظم و انضباط اداری و تخلفات اداری کارکنان در چهارچوب ضوابط و حل و فصل مسائل پرسنلی

- حفظ و نگهداری پرونده های و سوابق استخدامی کارکنان سازمانی اعم از کارگری و کارمندی و آماده نمودن و لاک و مهر نمودن پرونده ها و سوابق و ارسال آنها به مراجع ذیربط طبق دستور مافوق و پیگیری جهت عودت آن

-تهیه طرح های رفاه عمومی کارکنان شهرداری و نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب

- بررسی امکانات و منابع و ایجاد تسهیلات برای راه اندازی تعاون های مسکن،صندوق قرض الحسنه،مهدکودک،درمانگاه در محدوده قوانین و مقررات

- انجام امور مربوط به بیمه ساختمان ها،اماکن و وسائط نقلیه و اموال سازمان

- تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه لازم در مورد استفاده و نگهداری از ساختمان ، اماکن و وسائط نقلیه، مخابرات به معاونت و نظارت بر حسن انجام امور در چهارچوب مصوبات ذیربط

- شرکت در جلسات و کمیته هایی که مقررات پیش بینی نموده است .

بررسی و شناسائی مشکلات شروع کارکنان و ارائه راه حل های عملی در جهت رفاه عمومی آنان به مدیریت

- انجام امور مربوطه به بیمه های قانون کارو خدمات درمانی کارکنان

- شرکت مستمر و فعال در جلسات استخدامی نظیر شورای اداری شهرداری ها،هیئت های حل اختلاف و شورای کارگاه و دفاع از حقوق شهرداری

- ارائه گزارش و آمار منظم فعالیت های انجام شده و مشکلات اداره به مدیریت

- کنترل و تنظیم لیست حضور و غیاب و اضافه کاری کارکنان و ارائه آن به مقامات ذیربط

- انجام مطالعات لازم در زمینه طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارکنان و روش های آموزش بهمنظور ایجاد برقراری سیستم ها و روش های مفید و مؤثر در ادرای.

- ارائه نظرات مشورتی پیشنهاد هایاصلاحی و راهنمائی های تخصصی به واحد های سازمان در کلیه زمینه های مربوط به فنون اداری

- اظهار نظر و توجیه پرسنل و واحد ها درخصوص مقررات عمومی اداری و داخلی

- تهیه پیشنویس لازم طبق دستور و ارجاع بهمقام مافوق

- تهیه مجموعه اهداف و جمع آوری اطلاعات لازم و کاربینیو شناخت وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی.

- درخصوص پیگیری تشکیل کلاس های آموزشی جهت پرسنل

- پیگیری ارجاع طرح تکریم ارباب رجوع

- در خصوص اجراء مصوبات امر به معروف و نهی ازمنکر

- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه

 منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031