خدمات شهری

· رهبری و هدایت امور خدمات شهری و فضای سبز در قالب وظایف محوله در قانون شهرداریها

· ایجاد هماهنگی لازم ما بین فعالیت های معاونت خدمات شهری با دیگر حوزه های شهرداری در راستای افزایش کارائی و اثربخشی انجام وظایف و حذف و کاهش دوباره کاری

· بررسی و تعیین خطی مشی های کلی معاونت و نظارت بر اجرای دقیق سیاست ها و استراتژی های مدون توسط مناطق و نواحی تابعه

· نظارت بر حسن تعامل حوزه های مربوط با سایر نهاد ها و ارگانهای دولتی و خصوصی ذیمدخل در ارائه وظایف محوله

· نظارت بر حفظ و نگهداری و توسعه فضاهای سبز شهرداری بر اساس معیار ها، ضوابط و استانداردهای موجود در شرایط خاص اقلیمی

· نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به کشتارگاه  صنعتی و تدوین سیاست های مربوط در جهت ارتقاء و اداره موثر امور مربوط به آن

· نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به میادین میوه و تره بار و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور حسن انجام وظایف شهرداری در این حوزه

· شرکت فعال درکمیسیون ها، جلسات و مقررات های قانونی بند 20، تبصره 14 و ... به منظور اظهار نظر در مورد مسائل مرتبط با معاونت و سایر اختیارات تفویض شده

· ارزیابی و نظارت مستمر از مدیریت ها، واحد ها و حوزه های تحت سرپرستی

· نظافت عمومي شهرونظارت برکار کارگران خدمات شهري .

  ·رسيدگي به امورات فضاي سبز ،ايجاد و نگهداري فضاي سبز شهر و کنترل کارباغبانان و کارگران فضاي سبز

· رسيدگي به امورات آتش نشاني وآماده نگهداشتن وسايل و ماشين آلات اطفا، حريق وکنترل کارپرسنل آتش نشاني جهت حضورمستمرشبانه روزي

 · نگهداري وحفاظت ماشين آلات شهرداري وکنترل کاررانندگان .

· نظارت برامورفني

 ·صدور پروانه ساختمان برطبق ضوابط ومقررات.

· هماهنگي با دفترفني استانداري و اجراي ضوابط و مقرراتي که ازطريق دفتر فني اعلام مي گردد.

·تعيين بروکف براساس طرحهاي تهيه شده وابلاغ آن به متقا ضيان پروانه ساختماني.

·رسيدگي عدم خلاف وصدورگواهي پايان کارساختمان باتوجه به مقررات مربوط ورعايت مفاد پروانه ساختماني .

·رسيدگي به شکايات مربوط به صدورپروانه ساختمان با توجه به طرحهاي تفصيلي وجامع.

·حفظ و نگهداري کليه سوابق وپرونده هاي مربوط به پروانه هاي ساختماني .

·نظارت برنحوه استفاده ازاراضي داخل محدوده وحريم شهر وتفکيک آنها.

·فراهم نمودن مقدمات کار کميسيونهاي مربوط به کارهاي فني وساختماني .

·نظارت برتهيه مصالح مورد نيازپروژه هاي عمراني شهرداري .

·تحويل زمين محل اجراي پروژه هاي مورد قرارداد به پيمانکار و رسيدگي به درخواستهاي پيمانکاران جهت .

·ايجاد تسهيلات مقرره دررابطه با پيمان نامه.

·نظارت وکنترل صورت وضعيتهاي مربوط به پيمانکاران شهرداري.

·انجام سايرامورمشابه ودستوراتي که ازطرف شهرداردرحدود وظايف ارجاع ميگردد.

 منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031